THY Opet
Politikalar
Müşteri İlişkileri ve Kalite Kontrol Politikası
 • Müşteri memnuniyeti şirketimizin birinci önceliğidir.
 • Ürün istenilen miktarda, standartta ve tam zamanında servis edilir.
 • Ürün tüm ulusal ve uluslararası standartlara tamamen uygundur.
 • Ürün kalite kontrolleri, uygulamaların her aşamasında yapılır, kayda alınır ve kayıtlar her an kontrole hazır tutulur.
 • Hizmet veren personel, dikkatli, nazik, gerekli çabuklukta ve eğitimlidir.
 • Hizmet veren personel, üniforması ve kişisel bakımı ile hizmet verdiği havayoluna saygılıdır.
 • Hizmet araçları, bakımlı, emniyetli, ulusal ve uluslararası standartlara uygundur.
 • Araçların ve ekipmanların, periyodik bakım ve temizlikleri sürekli kontrol altındadır.
 • Personel, hizmet, emniyet, güvenlik, kalite kontrol ve diğer konularda sürekli eğitim alma durumundadır.
 • Müşteri ilişkileri ve ürün kalite kontrolleri konuları, şirketimizin eğitim ve kontrolü altında sürekli iyileştirilmektedir.
Ürün Güvenilirliği Politikası
 • Ürünlere ilişkin tüm riskler belirlenir ve yönetilir.
 • Standartlara uymayan ürünler, servis edilmez.
 • Ürünlerin çıkış noktasından havayoluna servisi bitinceye kadar, birinci öncelik insan sağlığı ve çevre korunmasıdır.
 • Ürünler, ulusal ve uluslararası standartlara tamamen uygun olacaktır.
 • Ürünün taşınması, ellenmesi, atılması hallerinde gereken tüm önlemler alınır ve bu konularda ilgili personel eğitilir.
 • Ürün güvenilirliği konusunda tüm yasalara uyulur.
 • Rafineri, havayolları ve diğer mercilerle standartların korunması ve kontrolü konularında sürekli işbirliği sağlanır.
 • Ürünlerin, çevre ve sağlık konularındaki etkileri tüm çalışanlar ve müşteri personeli ile paylaşılır.
 • Ürün güvenilirliği konularında resmi mercilerle işbirliği içinde olunur.
 • Ürün güvenilirliği konularında gerekli eğitim, uygulama, gözetim ve kontrolün devamlılığı sağlanır.
Çevre Politikası
 • Şirketimizin Akaryakıt Dolum, Depolama ve Hava Araçlarına yakıt ikmali gibi faaliyetlerini gerçekleştirirken çevreyi korumak ve kirlenmeyi önlemek birinci önceliğidir.
 • Çevre performansını arttırmak amacıyla çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirir.
 • İlgili yasal ve sektörel tüm uygunluk yükümlülüklerine uyar.
 • Mevcut uygunluk yükümlülükleri haricindeki çevre ile ilgili olumsuz hususları tespit ederek gerekli bildirimleri yapar.
 • Çalışanlarına çevre kazalarının önlenmesi ve çevre bilinci hususunda gerekli eğitimleri verir.
 • İlgili taraflar ile çevre konularında işbirliği içinde olur.
 • Atık yönetimini uygulayarak atıkları kaynağında en aza indirmek.
 • Sürdürülebilir kaynak yönetimini sağlamak.
 • İklim değişikliğine uyum konusunda çalışmalar yapmak.
 • Çevre amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve düzenli olarak gözden geçirilmesini sağlar.
 • Çevresel önlemleri kontrol altında tutmak ve sürekliliğini sağlamak şirketimizin ana ilkeleridir.
Emniyet Politikası
 • Şirketimizin faaliyetleri sırasında, çalışanların, yüklenicilerin, müşterilerin ve halkın emniyetinin sağlanması birinci önceliğimizdir.
 • Şirketimiz, faaliyetlerinden doğabilecek riskleri belirler.
 • Belirlenen riskleri en aza indirmek ve yok etmek için gereken tüm işlemleri yapar ve uygulamaları takip eder.
 • Tesis planlaması, yapılması ve işletilmesi aşamalarında, mal ve can emniyetlerinin tüm tedbirleri alınır ve konu ile gerekli eğitimler verilir.
 • Emniyet konusunda tüm komşu kuruluşlarla işbirliği içinde olunur.
 • Emniyet ile ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uyulur ve onların istediği gerekli tedbirler alınır ve istenen standartlar sağlanır.
 • Resmi mercilerle işbirliği ve uyum içinde çalışılır.
 • Güvenlik ve emniyet konularındaki araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerinin devamlılığı ve kontrolü sağlanır.
 • Şirketimiz, emniyetle ilgili uygulamalarda SHGM’ nin DHMİ ve EPDK’ nın kural ve talimatlarına uygun davranır.
 • Gerçekleşen olaylar ve kazalarla ilgili tüm veriler toplanarak, büyüklük, yarattığı hasar, zarar, etkilerine bakılmaksızın soruşturulur, incelenir ve tekrarlanmaması için gerekli önlemler alınır.
 • Şirketimiz Emniyet Politikamızın taahhüt etmiş olduğu tüm aktif ve pro-aktif işlemlerin gerçekleşebilmesi için maddi ve organizasyonel kaynakları temin eder.
 • Şirketimiz kaza ve ucuz atlatılan olayların nasıl raporlanacağını belirler ve acil durum planına koyar.
 • Şirketimiz, emniyet kemeri, cep telefonu, sigara, alkol, uyuşturucu, tesis ve ikmal emniyet kurallarında kabul edilemez davranışları açıklar.
 • Şirketimiz, Emniyet Politikasına uygun olarak yapmış olduğu disiplin talimatında disiplin cezasının uygulanacağı ve uygulanmayacağı durumları açıklar.
Büyük Endüstriyel Kaza Önleme Politikası
 • Tesis çevresinde insan ve çevre için yüksek seviyede güvenlik önlemleri alır ve bu amaç için gerekli bütün kaynakları sağlar.
 • Büyük kazaların belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla risk değerlendirmesi yapar ve sürekli güncel tutar.
 • Büyük kazaları önlemek ve etkilerini azaltmak amacı ile teknolojik gelişmeleri takip eder ve güvenlik önlemlerini sürekli iyileştirir.
 • Sistematik analiz ile önceden tespit edilebilecek acil durumları belirler ve bunlar için acil durum planları hazırlar ve düzenli olarak denetleyerek gözden geçirir.
 • Güvenlik Yönetim Sistemi ile ilgili hedeflere uyumun takibi için sistemin performansını izler, uyum sağlanmaması durumunda düzeltici faaliyetleri uygulanmasını sağlar.
 • Güvenlik Yönetim Sistemi’ nin etkinliğini ve uygunluğunu periyodik ve sistematik bir şekilde değerlendirir, dokümante eder, üst yönetimce gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.
 • Operasyonel iş süreçlerinde, emniyet ve güvenliği etkileyecek pozisyonlara, uygun bilgi, yetenek, eğitim ve tecrübeye sahip personelleri görevlendirir.
 • Eğitimler ile personelin sürekli gelişimini sağlar.
 • Ulusal ve ilgili uluslararası mevzuat ve standartlara uyar.
Sağlık Politikası
 • Şirketimiz, faaliyetlerinden doğabilecek ve insan sağlığını etkileyebilecek olası riskleri belirler.
 • Belirlenmiş olan riskleri en aza indirmek ve yok etmek için gerekli programlar yapılır.
 • Bu programlar çalışanlara, yüklenicilere ve ilgili yakın çevre halkına duyurulur ve uygulanır.
 • Risklerin tespitinden önce etkilenmiş veya etkilenme olasılığı taşıyan insanlar kontrol altına alınır.
 • İşe alınacak adaylar, kanun ve yönetmeliklerin istediği sağlık kontrolünden geçirilir. Bu işlem, adayların çalışırken kendilerine ve başkalarına risk oluşturmayacak özellikte olmalarının belirlenmesi için yapılır.
 • Çalışanlara hastalandıklarında veya acil durumlarda gerekli sağlık hizmeti verilir.
 • Çalışanların sağlığı ile ilgili tüm yasalara uyulur.
 • İşyerlerinde sağlık ile ilgili tüm gerekli tedbirler alınır.
 • Şirket çalışanlarının, işlerini sağlık ve güvenli bir şekilde yapmaları ve hayatlarını sürdürmeleri için gerekli eğitim, kontrol ve programların devamlılığı sağlanır.
Alkol ve Uyuşturucu Politikası
 • Şirketimiz, alkol ve uyuşturucu kullanımının, çalışanların işlerini gerektiği gibi ve güvenli yapmalarına engel teşkil edeceği ve sağlıklarına zarar vereceği bilinç ve inancı içindedir.
 • Şirketimiz, çok özel durumlarda üst yönetimin izni haricinde iş yerlerinde alkollü içki bulundurulmasına izin vermez.
 • Şirketimiz, iş yerlerinde yasadışı ilaçlar, reçeteli veya reçetesiz ilaçlar bulundurulmasına izin vermez.
 • Çalışanlar, görev esnasında kullanmak mecburiyetinde oldukları ilaç varsa, ilaçla ilgili tüm özellik, gereklilik ve reaksiyonları konularında detaylı ve uzman doktordan alınmış raporu, yetkiliye sunup izin almak mecburiyetindedir.
 • Göreve alkollü veya uyuşturucu almış olarak gelmek, kesinlikle yasak olup, uyuşturucu veya alkol almak sebebiyle çalışamayacak durumda olmak, işten çıkarılma sebebidir.
 • İşe girmeden önce, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olup tedavi olmuş olanlar, bunu açıklamak zorundadır, saklamak, işten çıkarılma sebebidir.
 • Şirketimiz, alkol ve uyuşturucu konularında, çalışanları görev esnasında daha önceden haber vermeden kontrol hakkına sahiptir. Kontrolü reddetmek, işten çıkarılma sebebidir.
 • Olası iş kazası sonunda, şirketimiz, kazaya karışmış personelin alkol ve uyuşturucu testi yapılmasını isteyebilir.
 • Şirket araçları, alkol ve uyuşturucu alınmış halde kullanılamaz.
 • Sigara, tahsis edilmiş yerlerin dışında içilemez.
 • Yukarıdaki tüm konulardan, şirket yüklenicileri, şirket çalışanları ile aynı sorumluluğa sahiptir.
 • Bu konuda gerekli gelişim, eğitim ve kontrollerin devamlılığı sağlanır.
Emniyet Kemeri, Cep Telefonu ve Sigara Politikası
 • Şirket araçlarında sürücüler emniyet kemeri takmadan araç kullanamaz.
 • Şirket araçlarında sürücülerin dışındaki yolcuların emniyet kemeri takmalarından, sürücü sorumludur.
 • Araç sürüşü esnasında hiçbir şekilde cep telefonu ile görüşülemez.
 • Sürüş esnasında gelen aramalara cevap vermek isteniyorsa, araç uygun bir yere park edildikten sonra konuşma yapılabilir.
 • Araçlara konuşma kiti takılamaz.
 • Şirket araçlarının içinde, sürüş esnasında veya park edilmiş durumda sigara içilemez.
 • Şirket personeli, şirkete ait iş yerlerinde, sigara içilmesine tahsis edilmiş yerlerin dışındaki yerlerde sigara içemez.
 • Havacılık tesislerinde tahsis edilmiş yerlerin dışında cep telefonu ile konuşulamaz.
Kişisel Koruyucu Ekipman Politikası
 • Havacılık yakıtları elleyen tüm personel, şirketimiz için çalışan yüklenici çalışanları ve tesislerimize gelen misafirler bölgelere göre kişisel koruyucu ekipman kullanılması konusunda eğitilir.
 • Emniyet ayakkabısı apron, tesis, tank sahası ve atölyede kullanılacaktır.
 • Koruyucu eldiven, risk analizine bağlı olarak apron, atölye, tesis ve tank sahasında kullanılır.
 • Kulaklık apronda kullanılır.
 • Emniyet gözlüğü apron, tesis, tank sahası ve atölyede kullanılacaktır.
 • Baret tank sahasında kullanılır.
 • Hard hat apron, tesis ve atölyede kullanılır.
 • Reflektif yelek tesis, tank sahası ve apronda kullanılır.
 • Personele tek tip antistatik yazlık ve kışlık üniforma ve kişisel koruyucu ekipman şirketimiz tarafından imza karşılığı verilir kullanılması takip edilir.
 • Tesiste, ziyaretçilerinin kullanımı için yeterli miktarda kişisel koruyucu ekipman bulundurulur.
 • Kullanım zamanı dolan ve eskimiş ekipman şirketimiz tarafından yenilenir.
Sıfır Atık