Tüm İnsan Kaynakları uygulamalarımızda süreç odaklı bir yaklaşımla çalışanlarımızın; nitelikli iş gücünün istihdamından başlayarak, gerek yetkinlikler gerekse işin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceriler yönünden eğitim ve gelişimlerini sağlamak, performans odaklı yaklaşımla değerlendirerek iş verimliliklerini sürekli kılmak ve ödüllendirmek üzerinedir.

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kapsamında yer alan temel süreçlerimiz:

İşe alım sürecimizin amacı, İnsan Kaynakları Politikamızla uyumlu, organizasyondaki açık pozisyonlar için nitelik ve yetkinliklere sahip insan kaynağını bünyemize kazandırmaktır.

Adayların yetkinlik ve teknik bazda işe uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun niteliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü veya birkaçı uygulanır.

 • Yetkinlik bazlı yapılandırılmış mülakatlar
 • Kişilik envanterleri
 • Yabancı dil yeterlilik sınavı

Tüm bu değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan adaylara iş teklifi yapılır.

Şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda yönetici pozisyonlarda yer alan çalışanlarımızın ilgili çalışma dönemlerine ait pozisyonlarının gerekleri ve yıllık hedefleri göz önünde bulundurularak ‘’hedef kartları’ ’oluşturulur ve tüm yıl boyunca takip edilir. Yönetici pozisyonu dışındaki çalışanlarımızın da hedef ve yükümlülükleri ağırlıklı olarak kendilerine verilmiş olan görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde gösterdikleri katkı, başarı ve yetkinlikleri üzerinden yöneticileri tarafından takip ve koordine edilir.

Çalışanlarımızın ilgili çalışma dönemi sonunda hedefleri, sorumlulukları ve yetkinlikleri üzerinden performans değerlendirmesi yapılır. Bu değerlendirmeler, çalışanın yeni çalışma dönemine yönelik gelişim, kariyer planlaması ve ücretlendirmesine girdi oluşturur.

 • Hedef kartları
 • Beyaz Yaka performans değerlendirmeleri
 • Mavi Yaka performans değerlendirmeleri

İşe alınan tüm çalışanlara gerek pozisyonları gerekse yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli eğitim ve gelişim planlamaları yapılır ve yıl boyunca uygulamaya alınır.

 • Oryantasyon eğitimleri
 • İş başı eğitimleri
 • Mesleki eğitimler
 • Kişisel gelişim eğitimleri

Tüm pozisyonların sorumluluk, zorluk ve katkı boyutları göz önünde bulundurularak iş değerlendirmeleri yapılır. Bu değerlendirme sonuçları çerçevesinde kademe çalışmaları başlatılır ve kademeler bazında ücret aralıkları oluşturulur. Piyasa sektör verileri, Şirketin ödeme gücü, yıllık ücret artış oranları, performans değerlendirmeleri, yıl içi/ yıl sonu atamalar/ terfiler, kademeler ve ücret bant aralıkları göz önünde bulundurularak ücretlendirme çalışmaları yapılır.

 • Yön Belirleme
 • Takım Çalışması
 • İletişim
 • İş Birliği Geliştirme
 • Sonuç Odaklılık
 • Yaratıcılık ve Girişimcilik
 • Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme
 • Farklılıklara Uyum ve Yönetme
 • Müşteri Duyarlılığı