• Müşteri memnuniyeti şirketimizin birinci önceliğidir.
 • Olası her türlü yazılı veya sözlü şikayetler, en kısa sürede, sürekli iyileştirme çerçevesinde değerlendirilir ve geri bildirim sağlanır.
 • Ürünün tüm ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu sağlanır.
 • Ürün, istenilen miktarda, standartta ve tam zamanında servis edilir.
 • Ürün kalite kontrolleri ilgili standartlara uygun olarak, uygulamaların her aşamasında yapılır ve kayda alınır.
 • Hizmet araçlarının, tüm ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu sağlanır.
 • Araçların ve ekipmanların, periyodik bakım ve temizlikleri sürekli kontrol altında tutulur.
 • Hizmet veren personel, dikkatli, nazik, gerekli çabuklukta ve eğitimlidir. İş kıyafeti ve kişisel bakımı ile hizmet verdiği havayoluna saygılıdır.
 • Personellerimize, emniyet, güvenlik, kalite kontrol ve diğer konularda gerekli eğitimler verilir ve sürekliliği sağlanır.
 • Müşteri ilişkileri ve ürün kalite kontrol süreçleri, ulusal ve uluslararası kabul görmüş standartlara paralel olarak sürekli iyileştirilir.
 • Ürünlere ilişkin tüm riskler belirlenir ve yönetilir.
 • Standartlara uymayan ürünler, servis edilmez.
 • Ürün temin noktasından uçağa ikmal süreci tamamlanana kadar, önceliğimiz kalite, emniyet, çevre ve sağlık konularıdır.
 • Ürünlerin, tüm ulusal ve uluslararası standartlara uygun olması sağlanır.
 • Ürünün taşınması, ellenmesi, atık olarak değerlendirilmesi hallerinde gereken tüm önlemler alınır ve bu konularda ilgili personel eğitilir.
 • Ürün güvenilirliği konusunda tüm mevzuata uyulması sağlanır.
 • Ürün güvenilirliği konularında resmi merciler, tedarikçi, müşteri ile iş birliği içinde olunur.
 • Ürünlerin, emniyet, çevre ve sağlık konularındaki etkileri tüm çalışanlar ve ilgili taraflar ile paylaşılır.
 • Şirketimiz devlet kurumları ile ürün güvenilirliği konusunda iş birliği içindedir.
 • Akaryakıt dolum, depolama ve yakıt ikmali faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevresel riskleri ve fırsatları değerlendirerek, önleyici tedbirler ile riskleri en aza indirerek, çevreyi koruruz ve kirlenmeyi önleriz.
 • Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, çevre performansımızı ileri taşımak amacıyla çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştiririz.
 • Yaşam döngüsü boyunca, süreçlerimizde çevresel etkileri ve riskleri kaynağında önleriz ve kontrol altında tutarız.
 • Faaliyetlerimiz sebebiyle tabi olduğumuz ilgili tüm yasal ve sektörel uygunluk yükümlülüklerine uyarız.
 • Doğal kaynaklarımızı ve enerjiyi tüm süreçlerde verimli kullanırız.
 • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın faaliyetlerinde, çevre bilincinin arttırılması için çalışmalar yürütürüz.
 • Çalışanlarımızın çevreye olan duyarlılığını ölçer ve arttırılmasına yönelik yöntemler geliştiririz.
 • İklim krizi ile mücadele konusunda destekleyici faaliyetler yürütürüz.
 • Faaliyetlerimiz sırasında, çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin, müşterilerimizin ve halkın emniyetinin sağlanması birinci önceliğimizdir.
 • Faaliyetlerimizden doğabilecek riskleri belirleriz; En aza indirmek veya yok etmek için gereken tüm önemleri alırız.
 • Emniyet performansını ileri taşımak amacıyla emniyet yönetim sistemimizi sürekli iyileştiririz.
 • Çalışanlarımızın, emniyet bilincinin arttırılmasını sağlarız.
 • Etkili raporlama ve iletişime teşvik ederiz.
 • Emniyet konusunda, kurumlar ve kuruluşlar ile işbirliği yaparız.
 • Faaliyetlerimiz sebebiyle tabi olduğumuz ilgili tüm yasal ve sektörel uygunluk yükümlülüklerine uyarız.
 • Uygun insan ve finansman kaynaklarını temin ederek emniyet yönetimini destekleriz.
 • Tesis çevresinde insan ve çevre için yüksek seviyede güvenlik önlemleri alır ve bu amaç için gerekli bütün kaynakları sağlar,
 • Büyük kazalara neden olabilecek faaliyetlerin tanımlanması ve değerlendirilmesini yapar, güncelleliğini sağlar ve kazaların önlenmesine yönelik hükümlerini yerine getirir,
 • Büyük kazaları önlemek ve etkilerini azaltmak amacı ile teknolojik gelişmeleri takip eder ve güvenlik önlemlerini sürekli iyileştirir,
 • Sistematik analiz ile önceden tespit edilebilecek acil durumları belirler ve bunlar için acil durum planları hazırlar ve düzenli olarak denetleyerek gözden geçirir,
 • Güvenlik Yönetim Sistemi ile ilgili hedeflere uyumun takibi için sistemin performansını izler, uyum sağlanmaması durumunda düzeltici faaliyetleri uygulanmasını sağlar,
 • Güvenlik Yönetim Sistemi etkinliğini ve uygunluğunu periyodik ve sistematik bir şekilde değerlendirir, dokümante eder, üst yönetimce gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlar,
 • Emniyet ve güvenliği etkileyecek pozisyonlara, uygun bilgi, yetenek, eğitim ve tecrübeye sahip personelleri görevlendirir, eğitimler ile personelin sürekli gelişimini sağlar,
 • Eğitimler ile personelin sürekli gelişimini sağlar,
 • Ulusal ve ilgili uluslararası mevzuat ve standartlara uyar,
 • Bakım, onarım ve operasyon gibi kritik iş süreçlerini tanımlar, gerektiğinde değişim yönetim sürecini uygular.
 • Çalışanlarımızın sağlığı ile ilgili tüm mevzuata uyulur
 • Çalışanlarımıza hastalandıklarında veya acil durumlarda gerekli ilk müdahale ve sağlık hizmeti sağlanır.
 • İşe alınacak adaylar, mevzuatın istediği sağlık kontrolünden geçirilir.
 • Faaliyetlerimiz kaynaklı insan sağlığını etkileyebilecek olası riskleri belirlenir ve belirlenmiş olan riskleri en aza indirmek veya yok etmek için gerekli programlar uygulanır.
 • Risklerin tespitinden önce etkilenmiş veya etkilenme olasılığı taşıyan insanlar kontrol altına alınır.
 • İşyerlerinde, işyeri hekimlerinin desteği ile sağlık ile ilgili tüm gerekli tedbirler alınır ve eğitim, kontrol ve programlar ile sürekliliği sağlanır.
 • Şirketimiz, alkol ve uyuşturucu kullanımının, çalışanların sağlığına zarar vereceği ve güvenli iş yapmalarını engelleyeceği bilinci ve inancı içindedir.
 • İş yerlerinde alkollü içilebilen sıvıların bulundurulması yasaktır.
 • Göreve alkol veya uyuşturucu almış olarak gelmek yasak olup, işten çıkarılma sebebidir.
 • Şirket araçlarının, alkol veya uyuşturucu alınmış halde kullanılması yasaktır.
 • Alkol veya uyuşturucu bağımlılığından tedavi olmuş olan kişiler, işe girmeden önce bunu açıklamak zorundadır.
 • Şirketimiz, görev esnasında, çalışanlarını alkol veya uyuşturucu konularında habersiz kontrol hakkına sahiptir.
 • Kazaya karışmış personelden alkol ve uyuşturucu testi istenebilir.
 • İş yerlerinde işyeri hekiminin bilgisi dışında, yasadışı ve reçetesiz ilaçların bulundurulması yasaktır.
 • Çalışanlar, kullanmak mecburiyetinde oldukları ilaçlar için, uzman doktordan alınmış rapor ile yetkiliden izin almak mecburiyetindedir.
 • Yükleniciler de, alkol ve uyuşturucu konularında kontrole tabi tutulurlar.
 • Sürücülerin emniyet kemeri takmadan araç kullanması yasaktır.
 • Sürücü, yolcuların emniyet kemeri takmasından sorumludur.
 • Sürüş esnasında cep telefonu kullanılması yasaktır. Aramaya cevap verilmesi gerekiyor ise araç uygun bir yere park edilmelidir.
 • Tesislerde tanımlamış alanların dışında cep telefonu ile konuşmak yasaktır
 • İşyerinde tanımlamış alanların dışında sigara içilmesi yasaktır.
 • Şirket araçlarının içinde sigara içilmesi yasaktır.
 • Şirketimiz sigara tüketimini caydırıcı çalışmalar yapar ve mevcut çalışmaları destekler.
 • Çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin, misafirlerimizin, stajyerlerimizin iş tanımlarına uygun kişisel koruyucu ekipman kullanması zorunludur. Kullanımı konusunda eğitim verilir.
 • Emniyet ayakkabısı, tesis ve apron sahasında kullanılacaktır.
 • Koruyucu eldiven, tesis ve apron sahasında çalışanlarımız tarafından kullanılacaktır.
 • Kulaklık, apron sahsında kullanılacaktır.
 • Emniyet gözlüğü, tesis ve apron sahasında kullanılacaktır.
 • Baret, tank sahasında kullanılacaktır.
 • Sert şapka, tesis ve apron sahasında kullanılacaktır.
 • Reflektifli yelek, tesis ve apron sahasında kullanılacaktır.
 • Çalışanlarımıza kişisel koruyucu ekipman imza karşılığı verilir ve kullanımı takip edilir.
 • Ziyaretçilerimizin kullanımı için kişisel koruyucu ekipman tesis tarafında temin edilir.
 • Kullanım süresi dolan veya eskimiş ekipmanlar şirketimiz tarafından yenilenir.